הדפסת חוברות

הדפסת חוברות


ניתן להדפיס חוברות על נייר בגודל מכתב או בגודל A4‏.

1.
טען את חומרי ההדפסה במגש הקלט הראשי‏.
2.
עבור לאפשרות Properties (מאפיינים) של המדפסת (או Printing Preferences (העדפות ההדפסה) ב-Windows 2000 ו-XP).
3.
בכרטיסייה גימור‏, סמן את תיבת הסימון הדפסה דו-צדדית (ידנית)‏. בחר באפשרות הכריכה המתאימה ולחץ על אישור‏. הדפס את המסמך‏.
HP LaserJet P1000 P1500 note הדפסת חוברות הערה:

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה‏. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים‏.

HP LaserJet P1000 P1500 manual duplexing1a הדפסת חוברות

4.
לאחר שצד אחד הודפס, בלי לשנות את כיוון ההדפסה, הוצא את ערימת הדפים מסל הפלט. אל תסלק גיליונות ריקים. תוך שמירה על אותו כיוון הדפסה, הכנס את ערימת הנייר לתוך מגש ההזנה הידנית או לתוך המגש הראשי, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה.

HP LaserJet P1000 P1500 manual duplexing1 הדפסת חוברות

5.
הדפס את הצד השני‏.
6.
קפל את הדפים והדק אותם‏.

HP LaserJet P1000 P1500 fold and staple הדפסת חוברות

HP LaserJet P1000 P1500 הדפסת חוברות