הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת N-up)

הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת N-up)


ניתן לבחור את מספר העמודים להדפסה על גליון נייר יחיד. אם אתה מדפיס יותר מעמוד אחד בגיליון, כל עמוד יופיע בגודל מוקטן. העמודים מסודרים בגיליון בסדר שבו היו מודפסים אלמלא כן.

HP LaserJet P1000 P1500 ico n up הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת N up)

1.
מיישום התוכנה, עבור לאפשרות Properties (מאפיינים) של המדפסת (או Printing Preferences (העדפות ההדפסה) ב-Windows 2000 ו-XP).
2.
בכרטיסייה גימור‏, בחר את מספר העמודים המתאים עבור כל צד‏.
HP LaserJet P1000 P1500 note הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת N up) הערה:

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או בכל מערכות ההפעלה‏. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים במנהל התקן מסוים‏.

3.
(צעדים לבחירה) כדי לכלול בהדפסה גם את גבולות העמודים‏, בחר בתיבת הסימון‏. כדי לקבוע את סדר הדפסת העמודים על הגליון‏, בחר את הסדר בתפריט הנפתח‏.
4.
הדפס את המסמך‏.

HP LaserJet P1000 P1500 הדפסת מספר עמודים על גליון נייר יחיד (הדפסת N-up)