בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים

בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים


בדוק את סטטוס החומרים המתכלים בלוח הבקרה על-ידי הדפסת דף Supplies Status (סטטוס החומרים המתכלים). Hewlett-Packard ממליצה להזמין מחסנית הדפסה חלופית כאשר מופיעה לראשונה הודעה על מפלס דיו נמוך עבור מחסנית הדפסה. בשימוש טיפוסי, ההודעה Order (הזמן) מציינת שנותרו עוד כשבועיים בתוחלת החיים.

בעת שימוש במחסניות הדפסה מקוריות של HP, באפשרותך לקבל את הסוגים הבאים של מידע אודות חומרים מתכלים:


כמות המחסנית שנותרה

מספר משוער של הדפים הנותרים

מספר הדפים שהודפסו

מידע אחר אודות חומרים מתכלים
HP LaserJet P1000 P1500 note בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים הערה:

כאשר מפלסי הטונר נמוכים, מופיעה התראה במסך המחשב במהלך ההדפסה.

אם מפלסי החומרים המתכלים נמוכים, בצע הזמנה חוזרת של חומרים מתכלים באמצעות הספק המקומי של HP, בטלפון או באופן מקוון. לקבלת מק”טים, ראה הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים. כדי להזמין באופן מקוון, ראה http://www.hp.com/go/ljsupplies.

HP LaserJet P1000 P1500 בדיקה והזמנה של חומרים מתכלים