ניקוי אזור מחסנית ההדפסה

ניקוי אזור מחסנית ההדפסה


אין צורך לנקות את אזור מחסנית ההדפסה לעתים קרובות. עם זאת, ניקוי אזור זה עשוי לשפר את איכות ההדפסה של הגיליונות המודפסים.

HP LaserJet P1000 P1500 warning ניקוי אזור מחסנית ההדפסה אזהרה!

לפני ניקוי ההתקן, כבה את ההתקן על-ידי ניתוק כבל המתח, והמתן עד להתקררות ההתקן.

1.
נתק את כבל המתח מההתקן. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את המחסנית.

HP LaserJet P1000 P1500 remove cartridge ניקוי אזור מחסנית ההדפסה

HP LaserJet P1000 P1500 caution ניקוי אזור מחסנית ההדפסה זהירות:

אל תיגע בגלגלת ההעברה הספוגית השחורה שבתוך ההתקן. הדבר עלול לגרום נזק להתקן.

HP LaserJet P1000 P1500 caution ניקוי אזור מחסנית ההדפסה זהירות:

כדי למנוע נזק‏, אין לחשוף את מחסנית ההדפסה לאור‏. כסה את המחסנית בפיסת נייר‏.

2.
באמצעות מטלית יבשה ונטולת מוך, נגב את השאריות מאזור נתיב הנייר וחלל מחסנית ההדפסה.

HP LaserJet P1000 P1500 clean media path ניקוי אזור מחסנית ההדפסה

3.
השב את מחסנית ההדפסה למקומה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה‏.

HP LaserJet P1000 P1500 replace cartridge ניקוי אזור מחסנית ההדפסה

4.
חבר את כבל המתח להתקן.

HP LaserJet P1000 P1500 connect power ניקוי אזור מחסנית ההדפסה

HP LaserJet P1000 P1500 ניקוי אזור מחסנית ההדפסה