ניקוי נתיב הנייר בהתקן

ניקוי נתיב הנייר בהתקן


אם אתה מבחין בכתמי טונר או בנקודות המופיעים על ההדפסים, נקה את נתיב הנייר. בתהליך זה נעשה שימוש בשקף לשם הסרת אבק וטונר מנתיב הנייר. אל תשתמש בנייר bond או בנייר מחוספס.

HP LaserJet P1000 P1500 dl specks ניקוי נתיב הנייר בהתקן

HP LaserJet P1000 P1500 note ניקוי נתיב הנייר בהתקן הערה:

לקבלת תוצאות מיטביות, יש להשתמש בגיליון של שקף. אם אין ברשותך שקפים, באפשרותך להשתמש בחומרי הדפסה המיועדים למכשירי העתקה (70 עד 90 ג’/מ”ר) בעלי שטח פנים חלק.

1.
ודא שההתקן לא פעיל ושנורית מצב מוכן מאירה.
2.
טען את חומרי ההדפסה במגש הקלט‏.
3.
הדפס דף ניקוי. עבור לאפשרות Properties (מאפיינים) של המדפסת (או ל- Printing Preferences (העדפות ההדפסה) ב-Windows 2000 ו-XP).
HP LaserJet P1000 P1500 note ניקוי נתיב הנייר בהתקן הערה:

תהליך הניקוי אורך כ-2 דקות. דף הניקוי ייעצר מפעם לפעם במהלך הניקוי. אל תכבה את ההתקן עד לסיום תהליך הניקוי. כדי לנקות את ההתקן באופן יסודי, ייתכן שיהיה עליך לחזור על תהליך הניקוי מספר פעמים.

HP LaserJet P1000 P1500 ניקוי נתיב הנייר בהתקן