מעטפות

מעטפותאחסן מעטפות כשהן שטוחות.

אין להשתמש במעטפות מקומטות, חתוכות, דבוקות זו לזו או פגומות בכל אופן אחר. אין להשתמש במעטפות עם סיכות, לחצניות, חלוניות, בטנה מרופדת, פסים דביקים או חומרים סינתטיים.

יש להשתמש אך ורק במעטפות בהן הקפל נמשך עד לפינת המעטפה, כמוצג באיור הבא.

HP LaserJet P1000 P1500 tgr ms01 מעטפות

1
קביל
2
לא קביל

במעטפות המכילות פס הדבקה מתקלף או יותר מלשונית אחת מתקפלת לשם סגירת המעטפה, הדבקים חייבים לעמוד בחום ובלחץ של ה-Fuser.
HP LaserJet P1000 P1500 caution מעטפות זהירות:

אי מילוי אחר הנחיות אלה עלול לגרום לחסימות נייר.

HP LaserJet P1000 P1500 מעטפות