שקפים

שקפיםלקבלת הגדרות של מגשים, כיוון חומרי הדפסה ומנהלי התקנים, ראה סוגי הדפסות וקיבולת מגשים.

הנח שקפים על-גבי משטח שטוח לאחר הוצאתם מההתקן.
HP LaserJet P1000 P1500 caution שקפים זהירות:

כדי למנוע נזק להתקן, השתמש אך ורק בשקפים ובמדבקות המומלצים לשימוש עם מדפסות לייזר. חומרי הדפסה שקופים שאינם מיועדים להדפסה במדפסת LasetJet נמסים בתוך ה-Fuser ומזיקים ל-Fuser.

HP LaserJet P1000 P1500 שקפים