אחריות מוגבלת עבור מחסניות הדפסה ותופי הדמיה

אחריות מוגבלת עבור מחסניות הדפסה ותופי הדמיה


חברת HP מתחייבת בזאת כי מחסנית הדפסה זו של HP נטולת פגמים בחומרים או באיכות העבודה‏.

אחריות זו אינה חלה על מחסניות הדפסה אשר (א) מולאו מחדש‏, חודשו‏, יוצרו מחדש או שטופלו בדרך שגויה‏, (ב) אירעו בהן בעיות בעקבות שימוש לא נכון‏, אחסון בלתי מתאים או הפעלה החורגת מגבולות המפרטים הסביבתיים שפורסמו עבור מוצר המדפסת‏, או (ג) יציגו בלאי כתוצאה משימוש רגיל‏.

לקבלת שירות אחריות‏, אנא החזר את המוצר למקום רכישתו (בצירוף תיאור הבעיה בכתב) או פנה לשירות תמיכת הלקוחות של HP‏. בהתאם לשיקול דעתה של HP‏, HP תחליף את המוצר שיוכח כפגום‏, או תחזיר החזר כספי בהתאם למחיר הרכישה‏.

עד למידה המקובלת בחוק המקומי‏, האחריות המפורטת לעיל היא בלעדית‏, ולא יחולו מלבדה כל אחריות או תנאי‏, בין בכתב ובין בעל-פה‏, במפורש או במשתמע‏, ו-HP מכחישה במיוחד כל סוגי אחריות או תנאי מכללא של סחירות‏, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת‏.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי‏, בשום מקרה לא יהיו חברת HP או ספקיה אחראים לנזק כלשהו‏, ישיר‏, מיוחד‏, מקרי‏, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים)‏, או כל נזק אחר‏, המבוסס על חוזה‏, עוולה או בכל דרך אחרת‏.

כתנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו‏, מלבד עד למידה המותרת בחוק‏, אינם מונעים‏, מגבילים או משנים‏, והם נוספים לזכויות החוקיות שמחויבות על-פי החוק החלות על מכירת מוצר זה לך‏.

HP LaserJet P1000 P1500 אחריות מוגבלת עבור מחסניות הדפסה ותופי הדמיה