הנחיות לאריזה מחדש של ההתקן

הנחיות לאריזה מחדש של ההתקןהסר את כל הכבלים, המגשים והאביזרים האופציונליים המותקנים בהתקן ושמור אותם.

הסר את מחסנית ההדפסה ושמור אותה‏.
HP LaserJet P1000 P1500 caution הנחיות לאריזה מחדש של ההתקן זהירות:

למניעת נזק למחסנית ההדפסה‏, אחסן את המחסנית ההדפסה באריזתה המקורית או אחסן אותה כך שלא תהיה חשופה לאור‏.


אם אפשר, השתמש באריזת השילוח ובחומרי האריזה המקוריים. נזק שנגרם במהלך השילוח כתוצאה מאריזה לא נאותה הוא באחריות הלקוח. אם כבר השלכת את חומרי האריזה של ההתקן, פנה לשירות דיוור מקומי לצורך קבלת מידע אודות אריזת ההתקן מחדש.

Hewlett-Packard ממליצה לבטח את הציוד עבור השילוח‏.

HP LaserJet P1000 P1500 הנחיות לאריזה מחדש של ההתקן