הסכם רישיון תוכנה של Hewlett-Packard

הסכם רישיון תוכנה של Hewlett-Packard


שים לב: השימוש בתוכנה כפוף לתנאי רישיון התוכנה של HP המובאים להלן‏. השימוש בתוכנה מעיד על הסכמתך לתנאי הרישיון האלה‏.

תנאי רישיון תוכנה של HP

תנאי הרישיון הבאים חלים על השימוש שלך בתוכנה הנלווית אלא אם בידך הסכם חתום נפרד עם Hewlett-Packard‏.

הענקת רישיון‏. ‪Hewlett-Packard‬ מעניקה לך רישיון לשימוש בעותק אחד של התוכנה‏. “שימוש” פירושו אחסון‏, טעינה‏, התקנה‏, הפעלה‏, או הצגה של התוכנה‏. אין לשנות את התוכנה או להשבית כל מאפיין רישוי או בקרה של התוכנה‏. אם רישיון התוכנה הוא ל”שימוש בו-זמנית”‏, אין לאפשר למספר רב יותר מהמספר המרבי של משתמשים מורשים להשתמש בתוכנה בו-זמנית‏.

בעלות‏. התוכנה וזכויות היוצרים שלה נמצאות בבעלות ‪Hewlett-Packard‬ או ספקי צד שלישי שלה‏. רישיון זה אינו מעניק כל זכות או בעלות על התוכנה‏, ואינו מהווה מכירה של זכויות לגביה‏. ספקי צד שלישי של ‪Hewlett-Packard‬ עשויים להגן על זכויותיהם במקרה של הפרה כלשהי של תנאי רישיון אלה‏.

עותקים ועיבודים‏. מותר להכין עותקים או עיבודים של התוכנה אך ורק למטרות גניזה‏, או כאשר ההעתקה או העיבוד מהווים צעד חיוני בשימוש המורשה בתוכנה‏. יש להעתיק את כל ההערות הנוגעות לזכויות יוצרים המופיעות בתוכנה המקורית לכל העותקים והעיבודים‏. אין להעתיק את התוכנה לרשת ציבורית כלשהי‏.

פירוק ופענוח אסורים‏. אין לפרק או לבצע הידור לאחור של התוכנה ללא אישור מוקדם בכתב מחברת HP‏. בתחומי שיפוט מסוימים אין צורך בקבלת הסכמה מאת HP לביצוע פעולות מוגבלות של פירוק או הידור לאחור‏. על-פי דרישה‏, עליך לספק ל-HP מידע בפירוט סביר לגבי פירוק או הידור לאחור כלשהם שבוצעו‏. אין לפענח את התוכנה‏, אלא אם הפענוח חיוני להפעלתה‏.

העברה‏. תוקף רישיונך יפוג מיד עם העברת התוכנה לידי אדם אחר‏. עם ההעברה‏, יש למסור את התוכנה לידי המקבל‏, לרבות כל עותק וחומר עזר שלה‏. כתנאי להעברה‏, על המקבל להסכים לתנאי רישיון אלה‏.

ביטול‏. HP רשאית לבטל את תוקף הרישיון בגין הפרה של תנאי כלשהו מתנאיו‏. עם ביטול תוקף הרישיון‏, עליך להשמיד את התוכנה לאלתר‏, בנוסף לכל עותקיה‏, עיבודיה וחלקים המשולבים בה בכל צורה שהיא‏.

דרישות ייצוא‏. אין לייצא או לייצא שנית את התוכנה או כל עותק או עיבוד תוך הפרה כלשהי של חוקים או נהלים מקובלים כלשהם‏.

זכויות מוגבלות של ממשל ארה”ב‏. התוכנה וכל התיעוד הנלווה פותחו בעלות פרטית לחלוטין‏. הם מסופקים ומורשים כ”תוכנת מחשב מסחרית” (“commercial computer software”)‏, כמוגדר ב-DFARS 252‎.‎227-‎7013 (אוקטובר 1988)‏, DFARS 252‎.‎211-‎7015 (מאי 1991)‏, או DFARS 252‎.‎227-‎7014 (יוני 1995)‏, כ”פריט מסחרי” (“commercial item”) כמוגדר ב-‪FAR 2.101(a)‏‬ (יוני 1987)‏, או כ”תוכנת מחשב מוגבלת” (“Restricted computer software”) כמוגדר ב-FAR 52‎.‎227-‎19 (יוני 1987) (או כל תקנה משרדית או סעיף חוזה שווה ערך)‏, בהתאם לנסיבות‏. ברשותך רק אותן זכויות הניתנות עבור סוג תוכנה זה וכל תיעוד נלווה על-ידי סעיפי DFAR או FAR או הסכם התוכנה הסטנדרטי של HP עבור המוצר האמור‏.

HP LaserJet P1000 P1500 הסכם רישיון תוכנה של Hewlett-Packard