מידע נוסף

מידע נוסף


לקבלת מידע אודות נושאי איכות סביבה אלה:


דף נתונים סביבתיים – לגבי מוצר זה ומוצרים רבים אחרים של HP

מחויבות חברת HP לשמירה על איכות הסביבה

מערכת ניהול הסביבה של HP

תוכנית HP להחזרה ולמיחזור של חומרים מתכלים בתום תוחלת חייהם

דפי נתונים בדבר בטיחות חומרים

בקר בכתובת www.hp.com/go/environment או www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet P1000 P1500 מידע נוסף