צריכת טונר

צריכת טונר


מצב Economode (חיסכון באנרגיה) משתמש בכמות טונר קטנה יותר ולכן עשוי להאריך את חיי מחסנית ההדפסה.

HP LaserJet P1000 P1500 צריכת טונר