בעיות בתוכנת המדפסת

בעיות בתוכנת המדפסתבעיות בתוכנת המדפסת
בעיה
פתרון
סמל המדפסת אינו מופיע בתיקייה Printer (מדפסת).

התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בשורת המשימות של Windows, לחץ על Start (התחל), לחץ על Programs (תוכניות), לחץ על HP, לחץ על המדפסת שלך ולחץ על Uninstall (הסרת ההתקנה). התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור.
HP LaserJet P1000 P1500 note בעיות בתוכנת המדפסת הערה:

סגור את כל היישומים הפעילים‏. כדי לסגור יישום עם סמל במגש המערכת‏, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר Close (סגור) או Disable (השבת)‏.


נסה לחבר את כבל ה-USB ליציאת USB אחרת במחשב‏.
הוצגה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה

התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בשורת המשימות של Windows, לחץ על Start (התחל), לחץ על Programs (תוכניות), לחץ על HP, לחץ על המדפסת שלך ולחץ על Uninstall (הסרת ההתקנה). התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור.
HP LaserJet P1000 P1500 note בעיות בתוכנת המדפסת הערה:

סגור את כל היישומים הפעילים‏. כדי לסגור יישום עם סמל בשורת המשימות‏, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר Close (סגור) או Disable (הפוך ללא זמין)‏.


בדוק את כמות השטח הפנוי בכונן שבו תותקן תוכנת המדפסת‏. במידת הצורך‏, פנה שטח גדול ככל האפשר והתקן מחדש את תוכנת המדפסת‏.

במידת הצורך‏, הפעל את Disk Defragmenter (מאחה הדיסק) והתקן מחדש את תוכנת המדפסת‏.
המדפסת נמצאת במצב מוכן‏, אך לא מודפס דבר

מלוח הבקרה של המדפסת‏, הדפס דף‏ ‪Configuration‬‏ (תצורה) ואמת את תפקוד המדפסת‏.

ודא שכל הכבלים מהודקים כהלכה ותואמים למפרטים‏. יש לבדוק את כבל ה-USB‏, כבל הרשת וכבל המתח‏. נסה להשתמש בכבל חדש‏.

HP LaserJet P1000 P1500 בעיות בתוכנת המדפסת