בעיות נפוצות ב-Macintosh

בעיות נפוצות ב-Macintosh


בעיות עם Mac OS X

מנהל התקן ההדפסה לא מופיע ברשימות ב-Print Center או Printer Setup Utility‏.
סיבה
פתרון
ייתכן שתוכנת ההתקן לא הותקנה או שהתוכנה לא הותקנה כהלכה.
ודא שהתוספות PM ו-PE נמצאות בכונן הקשיח בתיקייה הבאה: ‪Library/Printers/hp/laserjet/<product_name>‬. במקרה הצורך, התקן מחדש את התוכנה. עיין ב-Getting Started Guide (מדריך לתחילת העבודה).

שם ההתקן, כתובת ה-IP או שם המארח Rendezvous או Bonjour אינם מופיעים ברשימת המדפסות ב-Print Center או Printer Setup Utility.
סיבה
פתרון
ייתכן שההתקן אינו מוכן.
ודא שהכבלים מחוברים כהלכה, שההתקן פועל ושנורית המצב מוכן מאירה. אם אתה מחובר באמצעות רכזת USB או אתרנט, נסה להתחבר ישירות למחשב או השתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שנבחר סוג חיבור שגוי‏.
ודא שנבחרה האפשרות USB‏, IP Printing‏, או Rendezvous או Bonjour, בהתאם לסוג החיבור הקיים בין ההתקן והמחשב.
נעשה שימוש בשם התקן, כתובת IP, או שם מארח Rendezvous או Bonjour שגויים.
הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם ההתקן, כתובת ה-IP, או שם המארח Rendezvous או Bonjour. ודא שהשם, כתובת ה-IP או שם המארח Rendezvous או Bonjour בדף התצורה תואמים לשם ההתקן, כתובת ה-IP, או שם המארח Rendezvous או Bonjour ב-Print Center או ב-Printer Setup Utility.
ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה‏.
החלף את כבל הממשק‏. ודא שאתה משתמש בכבל מאיכות גבוהה‏.

מנהל התקן ההדפסה אינו מגדיר באופן אוטומטי את ההתקן שנבחר ב-Print Center או בתוכנית השירות HP Printer Utility.
סיבה
פתרון
ייתכן שההתקן אינו מוכן.
ודא שהכבלים מחוברים כהלכה, שההתקן פועל ושנורית המצב מוכן מאירה. אם אתה מחובר באמצעות רכזת USB או אתרנט, נסה להתחבר ישירות למחשב או השתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שתוכנת ההתקן לא הותקנה או שהתוכנה לא הותקנה כהלכה.
ודא שה-PPD של המדפסת נמצא בכונן הקשיח בתיקייה הבאה: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj‏, כאשר <lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות עבור השפה שבה אתה משתמש. במקרה הצורך, התקן מחדש את התוכנה. עיין ב-Getting Started Guide (מדריך לתחילת העבודה).
הקובץ PostScript Printer Description (PPD)‎‏ פגום‏.
מחק את קובץ ה-PPD מהכונן הקשיח מהתיקייה הבאה: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj‏, כאשר <lang> מייצג את קוד השפה בן שתי האותיות עבור השפה שבה אתה משתמש. התקן מחדש את התוכנה. עיין ב-Getting Started Guide (מדריך לתחילת העבודה).
ייתכן שההתקן אינו מוכן.
ודא שהכבלים מחוברים כהלכה, שההתקן פועל ושנורית המצב מוכן מאירה. אם אתה מחובר באמצעות רכזת USB או אתרנט, נסה להתחבר ישירות למחשב או השתמש ביציאה אחרת.
ייתכן שכבל הממשק פגום או מאיכות ירודה‏.
החלף את כבל הממשק‏. ודא שאתה משתמש בכבל מאיכות גבוהה‏.

עבודת הדפסה לא נשלחה להתקן הרצוי.
סיבה
פתרון
ייתכן שתור ההדפסה נעצר‏.
הפעל מחדש את תור ההדפסה‏. פתח את print monitor ובחר Start Jobs‏.
נעשה שימוש בערך שגוי עבור שם ההתקן או כתובת ה-IP. ייתכן שהתקן אחר בעל שם, כתובת IP, או שם מארח Rendezvous או Bonjour זהים או דומים, קיבל את עבודת ההדפסה.
הדפס דף תצורה כדי לבדוק את שם ההתקן, כתובת ה-IP, או שם המארח Rendezvous או Bonjour. ודא שהשם, כתובת ה-IP או שם המארח Rendezvous או Bonjour בדף התצורה תואמים לשם ההתקן, כתובת ה-IP, או שם המארח Rendezvous או Bonjour ב-Print Center או ב-Printer Setup Utility.

לא ניתן להדפיס מכרטיס USB של צד שלישי‏.
סיבה
פתרון
שגיאה זו מתרחשת כאשר התוכנה של מדפסות USB אינה מותקנת‏.
בעת הוספת כרטיס USB של צד שלישי‏, ייתכן שתזדקק לתוכנת Apple USB Adapter Card Support‏. הגירסה העדכנית ביותר של תוכנה זו זמינה באתר האינטרנט של Apple‏.

כאשר ההתקן מחובר באמצעות כבל USB, ההתקן לא מופיע ב-Print Center או בתוכנית השירות Printer Setup Utility לאחר בחירת מנהל ההתקן.
סיבה
פתרון
בעיה זו נגרמת על-ידי רכיב תוכנה או רכיב חומרה כלשהו‏.
פתרון בעיות תוכנה

בדוק שה-Macintosh תומך ב-USB‏.

ודא שמערכת ההפעלה של ה-Macintosh היא Mac OS X V10.2 ואילך.

ודא שב-Macintosh מותקנת תוכנת ה-USB המתאימה של Apple‏.
פתרון בעיות חומרה

בדוק שההתקן מופעל.

ודא שכבל ה-USB מחובר כהלכה‏.

בדוק שאתה משתמש בכבל ‪high-speed‬ USB המתאים‏.

ודא שאין יותר מדי התקני USB‏, המושכים מתח מהשרשרת‏. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת ה-USB במחשב המארח‏.

בדוק אם יש יותר משתי רכזות USB ללא מקור מתח בשורה בשרשרת‏. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת ה-USB במחשב המארח‏.
HP LaserJet P1000 P1500 note בעיות נפוצות ב Macintosh הערה:

מקלדת iMac היא רכזת USB ללא מקור מתח‏.

HP LaserJet P1000 P1500 בעיות נפוצות ב-Macintosh