טקסט או גרפיקה חסרים או עמודים ריקים

טקסט או גרפיקה חסרים או עמודים ריקיםודא שהקובץ אינו מכיל עמודים ריקים‏.

ייתכן שסרט האיטום לא הוסר ממחסנית ההדפסה. הסר את מחסנית ההדפסה ומשוך את הלשונית בקצה המחסנית עד שהסרט יוסר לכל אורכו. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה. לקבלת הוראות, ראה החלפת מחסנית ההדפסה. כדי לבדוק את ההתקן, הדפס דף תצורה. לקבלת הוראות כיצד להדפיס דף תצורה, ראה דף‏ ‪Configuration‬‏ (תצורה).

ייתכן שהגדרות הגרפיקה ב-Properties (מאפיינים) של המדפסת שגויות עבור סוג העבודה שמודפסת. נסה להשתמש בהגדרת גרפיקה אחרת במאפייני המדפסת.

נקה את ההתקן ובייחוד את המגעים שבין מחסנית ההדפסה וספק המתח.

HP LaserJet P1000 P1500 טקסט או גרפיקה חסרים או עמודים ריקים