פתרון בעיות הקשורות להתקנה ברשת

פתרון בעיות הקשורות להתקנה ברשת


אם המחשב אינו מצליח לאתר את ההתקן המחובר לרשת, בצע את השלבים הבאים:

1.
בדוק את הכבלים כדי לוודא שהם מחוברים כהלכה‏. בדוק את כל החיבורים הבאים:

כבלי המתח

הכבלים שבין ההתקן והרכזת או המתג

הכבלים שבין הרכזת או המתג ובין המחשב

הכבלים מהמודם ואליו או מחיבור האינטרנט ואליו‏, אם ישים
2.
ודא שחיבורי הרשת של המחשב פועלים כהלכה (Windows בלבד):

בשולחן העבודה של Windows‏, לחץ לחיצה כפולה על My Network Places (מיקומי הרשת שלי) או על Network Neighborhood (שכנים ברשת)‏.

לחץ על הקישור Entire Network (הרשת כולה)‏.

לחץ על הקישור Entire Contents (כל התוכן)‏.

לחץ לחיצה כפולה על אחד מסמלי הרשת וודא שרשומים מספר התקנים‏.
3.
ודא שחיבור הרשת פעיל:

בדוק את נורית הרשת שעל מחבר הרשת (RJ-45), בגב ההתקן.

אם אחת הנוריות מאירה באור יציב, ההתקן מחובר לרשת.

אם שתי נוריות הרשת כבויות, בדוק את חיבורי הכבלים מההתקן אל השער, המתג או הרכזת, כדי לוודא שהחיבורים מהודקים.

אם החיבורים מהודקים, כבה את ההתקן למשך לפחות 10 שניות ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
4.
הדפסת דף Network Configuration (תצורת הרשת). ראה דף‏ ‪Configuration‬‏ (תצורה).

בדף Network Configuration (תצורת רשת), בדוק האם מוקצית להתקן כתובת IP בעלת ערכים (non-zero).

אם בדף Network Configuration (תצורת הרשת) מופיעה כתובת IP חוקית בעלת ערכים‏, אפס את יציאת הרשת הפנימית של HP להגדרות ברירת המחדל של היצרן באמצעות לחיצה על הלחצנים בצע וביטול בו-זמנית‏.

לאחר שנוריות ההתראה, מצב מוכן ובצע מפסיקות להבהב, ההתקן שב למצב מוכן והאיפוס מושלם.


שתי דקות לאחר שההתקן מגיע למצב מוכן, הדפס דף Network Configuration (תצורת רשת) נוסף ובדוק אם הוקצתה להתקן כתובת IP חוקית.

אם בכתובת ה-IP מופיעים עדיין רק אפסים, פנה לתמיכה של HP . ראה שירות הלקוחות של HP.

HP LaserJet P1000 P1500 פתרון בעיות הקשורות להתקנה ברשת