שלב 1: האם ההתקן מותקן כהלכה?

שלב 1: האם ההתקן מותקן כהלכה?האם ההתקן מחובר לשקע חשמל פעיל?

האם מתג ההפעלה/כיבוי נמצא במצב מופעל?

האם מחסנית ההדפסה מותקנת כראוי? ראה החלפת מחסנית ההדפסה.

האם הנייר נטען כהלכה במגש ההזנה? ראה טעינת חומרי הדפסה.

כן
אם התשובה לשאלות אלה היא כן, עבור אל שלב 2: האם נורית מצב מוכן דולקת?
לא
אם לא ניתן להפעיל את ההתקן, ראה יצירת קשר עם התמיכה של HP.

HP LaserJet P1000 P1500 שלב 1: האם ההתקן מותקן כהלכה?