פינוי דף תקוע

פינוי דף תקוע


HP LaserJet P1000 P1500 caution פינוי דף תקוע זהירות:

חסימות נייר עלולות לגרום להופעת טונר משוחרר על-גבי הדף. אם בגדיך התלכלכו בטונר, שטוף אותם במים קרים. מים חמים יקבעו לתמיד את הטונר על הבד.

לשחרור חסימה באזור מחסנית ההדפסה
HP LaserJet P1000 P1500 caution פינוי דף תקוע זהירות:

אין להשתמש בחפצים חדים, כגון פינצטה או מלקחיים צרים לצורך שחרור חסימות. נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחפצים אלה לא מכוסה על-ידי האחריות.

1.
פתח את דלת מחסנית ההדפסה ולאחר מכן הוצא את המחסנית מההתקן.

HP LaserJet P1000 P1500 remove cartridge פינוי דף תקוע

HP LaserJet P1000 P1500 caution פינוי דף תקוע זהירות:

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, יש למזער את החשיפה שלה לאור ישיר.

2.
בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומר ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך אותו בזהירות אל מחוץ להתקן.

HP LaserJet P1000 P1500 remove jam1 פינוי דף תקוע

3.
השב את מחסנית ההדפסה למקומה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.

HP LaserJet P1000 P1500 replace cartridge פינוי דף תקוע

HP LaserJet P1000 P1500 note פינוי דף תקוע הערה:

בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים, הסר את כל חומרי ההדפסה ממגש ההזנה ויישר את הערימה כולה.

HP LaserJet P1000 P1500 פינוי דף תקוע