הסטת עמוד

הסטת עמוד


HP LaserJet P1000 P1500 dl skew הסטת עמוד

ודא שחומרי ההדפסה נטענים כהלכה ושמכווני חומרי ההדפסה אינם צמודים מדי לערימת חומרי ההדפסה או רחוקים ממנה.

ייתכן שמגש ההזנה מלא מדי.

בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם.

HP LaserJet P1000 P1500 הסטת עמוד