טונר חופשי

טונר חופשי


HP LaserJet P1000 P1500 dl loose טונר חופשי

נקה את פנים ההתקן. ראה ניקוי ההתקן.

בדוק את סוג חומרי ההדפסה ואת איכותם. ראה נייר וחומרי הדפסה נתמכים אחרים.

נסה להתקין מחסנית הדפסה חדשה של HP. ראה החלפת מחסנית ההדפסה.

בדוק במנהל התקן ההדפסה וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה‏.

חבר את ההתקן ישירות לשקע AC במקום למפצל או למייצב מתח.

HP LaserJet P1000 P1500 טונר חופשי