רקע אפור

רקע אפור


HP LaserJet P1000 P1500 dl gray רקע אפור

ודא שמגש 1 נמצא במקומו‏.

הקטן את הגדרת צפיפות ההדפסה באמצעות שרת האינטרנט המשובץ. פעולה זו מצמצמת את רמת ההצללה של הרקע.

החלף את חומרי ההדפסה לחומרי הדפסה בעלי משקל בסיסי קל יותר.

בדוק את סביבת ההתקן. תנאי יובש קיצוניים (לחות נמוכה) עשויים להעלות את רמת ההצללה של הרקע.

התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. ראה החלפת מחסנית ההדפסה.

HP LaserJet P1000 P1500 רקע אפור