Begränsad garanti för tonerkassetter och bildtrummor

Begränsad garanti för tonerkassetter och bildtrummor


Denna HP-tonerkassett garanteras vara fri från defekter vad gäller material och utförande.

Garantin gäller inte tonerkassetter som (a) fyllts på, renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats, (b) har defekter pga. felaktig användning eller lagring eller pga. användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP avgör sedan om ersättning av defekta produkter eller återbetalning av inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

HP LaserJet P1000 P1500 Begränsad garanti för tonerkassetter och bildtrummor